நாவல் கொரோனா வைரஸ் நியூட்ராலைசிங் ஆன்டிபாடி அஸ்ஸே ரீஜென்ட் கிட் (சிஎம்ஐஏ)